Όροι Χρήσης

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (“Συμφωνία”) ορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου danbooking.com (“Ιστότοπος”), της εφαρμογής για κινητά “danbooking.com” (“Εφαρμογή για κινητά”) και οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων τους και υπηρεσίες (συλλογικά, «Υπηρεσίες»). Αυτή η Συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική μεταξύ εσάς (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και αυτού του χειριστή του ιστότοπου και του προγραμματιστή εφαρμογών για κινητά (“Διαχειριστής”, “εμείς”, “εμείς” ή “μας”). Εάν συνάπτετε αυτήν τη συμφωνία για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε αυτήν την οντότητα με αυτήν τη συμφωνία, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” θα αναφέρονται σε μια τέτοια οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχτείτε αυτήν τη συμφωνία και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα Συμφωνία είναι σύμβαση μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν έχει υπογραφεί φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

Λογαριασμοί και συνδρομή

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και συμφωνώντας με την παρούσα Συμφωνία, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό στις Υπηρεσίες, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες πραγματοποιούνται σε σχέση με αυτόν. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε νέους λογαριασμούς προτού μπορέσετε να συνδεθείτε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Η παροχή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις ασφάλειας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων. Μπορούμε να αναστείλουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος του) εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας θα τείνει να βλάψει τη φήμη και την καλή θέλησή μας. Εάν διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για τους πιο πάνω λόγους, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ξανά στις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να αποκλείσουμε τη διεύθυνση email σας και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου για να αποτρέψουμε ενδεχόμενη εγγραφή.

Περιεχόμενο χρήστη

Δεν κατέχουμε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό (συλλογικά, «Περιεχόμενο») που υποβάλλετε στις Υπηρεσίες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την πνευματική ιδιοκτησία ή το δικαίωμα χρήσης όλου του υποβληθέντος Περιεχομένου. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε το Περιεχόμενο των Υπηρεσιών που υποβλήθηκε ή δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας από εσάς. Μας εκχωρείτε άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, αναδιαμόρφωσης, εμφάνισης και εκτέλεσης του Περιεχομένου του λογαριασμού χρήστη σας αποκλειστικά όπως απαιτείται για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς να περιορίζουμε καμία από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε, κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, οποιοδήποτε Περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη μας, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές ή φέρουμε αντίρρηση. Μας εκχωρείτε επίσης την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του Περιεχομένου που δημιουργήθηκε από εσάς ή είναι αποθηκευμένο στον λογαριασμό χρήστη σας για εμπορικούς, μάρκετινγκ ή οποιονδήποτε παρόμοιο σκοπό.

Χρέωση και πληρωμές

Θα καταβάλλετε όλες τις χρεώσεις ή χρεώσεις στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις συνδρομές, τις χρεώσεις και τους όρους χρέωσης που ισχύουν τη στιγμή που ένα τέλος ή χρέωση είναι οφειλόμενο και πληρωτέο. Όπου οι Υπηρεσίες προσφέρονται σε δωρεάν δοκιμαστική βάση, ενδέχεται να απαιτείται πληρωμή μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και όχι κατά την εισαγωγή των στοιχείων χρέωσής σας (τα οποία μπορεί να απαιτούνται πριν από την έναρξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου). Εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη ανανέωση για τις Υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί, θα χρεωθείτε αυτόματα σύμφωνα με τον όρο που επιλέξατε. Εάν, κατά την κρίση μας, η αγορά σας συνιστά συναλλαγή υψηλού κινδύνου, θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ένα αντίγραφο της έγκυρης ταυτότητας με φωτογραφία που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση και πιθανώς ένα αντίγραφο πρόσφατου τραπεζικού λογαριασμού για την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήσατε για την αγορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα προϊόντα και τις τιμές των προϊόντων ανά πάσα στιγμή.

Ακρίβεια πληροφοριών

Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες για τις Υπηρεσίες που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με την τιμολόγηση, τη διαθεσιμότητα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις Υπηρεσίες ή τις Υπηρεσίες είναι ανακριβείς ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας). Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αποσαφηνίσουμε πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στις Υπηρεσίες δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες ή τις Υπηρεσίες έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

Υπηρεσίες τρίτων

Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων, ενημερωθείτε ότι η πρόσβασή σας και η χρήση τέτοιων άλλων υπηρεσιών διέπονται αποκλειστικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων άλλων υπηρεσιών και δεν προσυπογράφουμε, δεν είμαστε υπεύθυνοι για και δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ως προς οποιαδήποτε πτυχή τέτοιων άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου τους ή του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σας) ή οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης μεταξύ εσάς και του παρόχου τέτοιων άλλων υπηρεσιών. Παραιτείστε αμετάκλητα οποιασδήποτε αξίωσης έναντι του Διαχειριστή σε σχέση με τέτοιες άλλες υπηρεσίες. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με την ενεργοποίηση, την πρόσβαση ή τη χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων άλλων υπηρεσιών ή την εξάρτησή σας από τις πρακτικές απορρήτου, τις διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων ή άλλες πολιτικές τέτοιων άλλων Υπηρεσιών. Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε τέτοιες άλλες υπηρεσίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες τους. Ενεργοποιώντας οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, επιτρέπετε ρητά στον Διαχειριστή να αποκαλύψει τα δεδομένα σας όπως είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της χρήσης ή ενεργοποίησης αυτής της άλλης υπηρεσίας.

Αντίγραφα ασφαλείας

Πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, του Περιεχομένου της και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε την πληρότητα και την ακρίβεια αυτών των αντιγράφων ασφαλείας. Σε περίπτωση αποτυχίας υλικού ή απώλειας δεδομένων, θα επαναφέρουμε αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Διαφημίσεις

Κατά τη διάρκεια της χρήσης των Υπηρεσιών, μπορείτε να συνάπτετε αλληλογραφία ή να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες διαφημιστών ή χορηγών που προωθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω των Υπηρεσιών. Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα και τυχόν όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με αυτήν τη δραστηριότητα, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη, υποχρέωση ή ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια αλληλογραφία, αγορά ή προώθηση μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου μέρους.

Σύνδεσμοι σε άλλους πόρους

Αν και οι Υπηρεσίες ενδέχεται να συνδέονται με άλλους πόρους (όπως ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, καμία έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή συσχέτιση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν συμφωνητικό. Ορισμένοι από τους συνδέσμους στις Υπηρεσίες μπορεί να είναι “σύνδεσμοι θυγατρικών “. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο και αγοράσετε ένα αντικείμενο, ο Διαχειριστής θα λάβει μια προμήθεια συνεργάτη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ιδιωτών ή το περιεχόμενο των πόρων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων τρίτων. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους χρήσης οποιουδήποτε πόρου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου στις Υπηρεσίες. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους πόρους εκτός της ιστοσελίδας μας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους όρους όπως ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) να παρακινήσετε άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάσετε οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις· (δ) να παραβιάσετε ή να εκμεταλλευτείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· (στ) να υποβάλλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) για τη μεταφόρτωση ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία των Υπηρεσιών, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου· (η) για spam, phish, pharm, πρόσχημα, spider, crawl ή scrape. (i) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή (ι) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας των Υπηρεσιών, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

«Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» σημαίνει όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα που απονέμονται από νόμο, κοινό δίκαιο ή δικαιοσύνη σε ή σε σχέση με οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, υπεραξία και το δικαίωμα αγωγής για μεταβίβαση δικαιωμάτων εφευρέσεων, δικαιωμάτων χρήσης και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα και συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και δικαιωμάτων υποβολής αίτησης και παραχώρησης, δικαιωμάτων προτεραιότητας από αυτά τα δικαιώματα και όλα τα παρόμοια ή ισοδύναμα δικαιώματα ή μορφές προστασίας και κάθε άλλο αποτέλεσμα πνευματικής δραστηριότητας που υπάρχει ή θα υφίσταται τώρα ή στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταβιβάζει σε εσάς καμία πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στον Διαχειριστή ή τρίτα μέρη και όλα τα δικαιώματα, τίτλοι και συμφέροντα σε και σε αυτήν την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στον Διαχειριστή. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα του Διαχειριστή ή των δικαιοπαρόχων του. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα του Χειριστή ή τρίτων.

Αποποίηση εγγύησης

Συμφωνείτε ότι η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται σε βάση «ως έχει» και «ως διαθέσιμη» και ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας ή ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, ούτε παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή ως προς την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται μέσω της Υπηρεσίας ή ότι τα ελαττώματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε υλικό και/ή δεδομένα που λήφθηκαν ή λήφθηκαν με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται με δική σας κρίση και ευθύνη και ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου υλικού ή/και δεδομένων. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας ή οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λάβατε από εμάς ή μέσω της Υπηρεσίας δεν δημιουργεί καμία εγγύηση που δεν παρέχεται ρητά στο παρόν.

Περιορισμένη ευθύνη

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής, οι θυγατρικές του, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική, κάλυψη ή επακόλουθη ζημιά ( συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση περιεχομένου, αντίκτυπο στην επιχείρηση, διακοπή της επιχείρησης, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας) όπως και να προκληθεί, σύμφωνα με οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό , σύμβαση, αδικοπραξία, εγγύηση, παράβαση νομοθετικής υποχρέωσης, αμέλεια ή άλλο, ακόμη και αν το υπόχρεο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να προβλέψει τέτοιες ζημιές. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη του Διαχειριστή και των θυγατρικών του, στελεχών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προμηθευτών και δικαιοπαρόχων σε σχέση με τις υπηρεσίες θα περιορίζεται σε ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα δολάριο ή σε τυχόν ποσά που έχουν πράγματι καταβληθεί σε μετρητά από εσάς στον Χειριστή για την προηγούμενη περίοδο ενός μηνός πριν από το πρώτο γεγονός ή περιστατικό που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης εάν αυτή η θεραπεία δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυγχάνει στον ουσιαστικό σκοπό της.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε τον Διαχειριστή και τις θυγατρικές του, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, πράκτορες, προμηθευτές και δικαιοπαρόχους αβλαβείς από και έναντι οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, απωλειών, ζημιών ή δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν σε σχέση ή προκύπτουν από οποιεσδήποτεκαταγγελίες, αξιώσεις, ενέργειες, διαφωνίες ή απαιτήσεις τρίτων που προβάλλονται εναντίον οποιουδήποτε από αυτά ως αποτέλεσμα ή σχετίζονται με το Περιεχόμενό σας, τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ή οποιαδήποτε εσκεμμένη ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους σας.

Διαιρετότητα

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκηθούν και θα ισχύουν και θα δεσμευτούν μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και προορίζονται να περιοριστούν στο βαθμό που απαιτείται ώστε να μην καταστήσουν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η πρόθεση των μερών είναι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής να αποτελέσουν τη συμφωνία τους σε σχέση με αντικείμενο του παρόντος, και όλες αυτές οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτών θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Επίλυση διαφοράς

Ο σχηματισμός, η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτήν θα διέπονται από τους ουσιαστικούς και δικονομικούς νόμους της Κύπρου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες της για συγκρούσεις ή επιλογή δικαίου και, στο βαθμό που ισχύουν, οι νόμοι της Κύπρου. Η αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπος διενέργειας αγωγών που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος θα είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Κύπρο και υπάγεστε με το παρόν στην προσωπική δικαιοδοσία τέτοιων δικαστηρίων. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα σε δίκη ενόρκων σε οποιαδήποτε διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν εφαρμόζεται στην παρούσα συμφωνία.

Ανάθεση/Εκχώρηση

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταπωλήσετε, να υποχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από το παρόν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, η οποία είναι κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς υποχρέωση οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση ή μεταβίβαση είναι άκυρη. Είμαστε ελεύθεροι να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο ως μέρος της πώλησης του συνόλου ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων ή των αποθεμάτων του ή ως μέρος μιας συγχώνευσης.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους της που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση εντός των Υπηρεσιών, θα σας στείλουμε ένα email για να σας ειδοποιήσουμε. Ενδέχεται επίσης να σας παρέχουμε ειδοποίηση με άλλους τρόπους κατά την κρίση μας, όπως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει.

Μια ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την δημοσίευση της αναθεωρημένης Συμφωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Συμφωνίας (ή άλλης πράξης που καθορίζεται εκείνη τη στιγμή) θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας σε αυτές τις αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών.

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 02 Μαΐου 2022

Download Dan Booking App

Scan the QR code to download
google-play
app store

Κατεβάστε το Dan Booking App

Σκανάρετε τον κώδικα QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή